Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Název

Obec Zadní Zhořec

 

Důvod a způsob založení

Obec Zadní Zhořec (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Organizační struktura

viz organizační struktura

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Zadní Zhořec
Zadní Zhořec 44
594 44 Radostín nad Oslavou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Zadní Zhořec
Zadní Zhořec 44

4.3 Úřední hodiny
Čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod zimní čas
Čtvrtek: 19.00 – 20.00 hod letní čas
Dle domluvy

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: +420 566 544 226
mobilní: +420 601 358 289 (starosta)

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.zadnizhorec.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8 Další elektronické adresy
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Případné platby lze poukázat

18923-751/0100

00599956

DIČ

-

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
      ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Zadní Zhořec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u budovy místní prodejny
 • na internetové úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Zadním Zhořci v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • telefonicky na tel. č.: 566 544 026 nebo 723 688 738

Písemně

 • na adrese: Zadní Zhořec 44, 594 44 Radostín nad Oslavou

Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Strana 1 z 2

« 1 2 »