Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Zadní Zhořec

2. Důvod a způsob založení

Obec Zadní Zhořec (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

viz organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Zadní Zhořec
Zadní Zhořec 44
594 44 Radostín nad Oslavou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Zadní Zhořec

Zadní Zhořec 44

4.3 Úřední hodiny

Čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod zimní čas

Čtvrtek: 19.00 – 20.00 hod letní čas

Dle domluvy

4.4 Telefonní čísla

mobilní: +420 601 358 289 (starosta)

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.zadnizhorec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

zadni.zhorec@cmail.cz

4.8 Další elektronické adresy

info@zadnizhorec.cz

5. Případné platby lze poukázat

18923751/0100

Komerční banka a.s. Žďár nad Sázavou

6. IČ

00599956

7. DIČ

Obec Zadní Zhořec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

      ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Zadní Zhořec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u budovy místní prodejny
 • na internetové úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Zadním Zhořci v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • telefonicky na tel. č.: 566 544 026 nebo 723 688 738

Písemně

 • na adrese: Zadní Zhořec 44, 594 44 Radostín nad Oslavou

Elektronickou poštou

 • e-mail: zadni.zhorec@cmail.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Zadní Zhořec 44, 594 44 Radostín nad Oslavou
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: zadni.zhorec@cmail.cz


Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.


Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)


Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.


Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.


Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích


Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).


Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.


Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.


 

11. Opravné prostředky

- viz příloha 2


12. Formuláře

-


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/obcan


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

 - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- obecně závazné vyhlášky

Uvedené zákony jsou uplatňovány v platném znění a jsou k nahlédnutí na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakon/


14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- 2020

- 2019

- 2018

- 2017