Hasiči Zadní Zhořec

Sbor dobrovolných hasičů v Zadním Zhořci byl založen v roce 1902. První přípravná schůze k založení SDH byla konána dne 20.10.1902. Ustavující schůze pak 20.11.1902. O založení SDH se nejvíce přičinil starosta obce František Soškola. Byl zvolen první výbor ve složení: starosta Josef Brabec – lesní v Zahradištích, náčelník František Soškola – starosta obce, podnáčelník Jan Vostál – rolník, jednatel Jan Kříbala – rolník..


Po založení sboru byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka s vybavením a současně bylo započato s výstavbou hasičské zbrojnice s věží na sušení hadic. Náklady na stavbu hasičské zbrojnice hradili občané obce. V roce 1956 byla Sboru přidělena ONV Velké Meziříčí motorová stříkačka PS8. V roce 1978 byla pak vyměněna za motorovou stříkačku PPS12, která slouží dodnes. V roce 1983 koupili hasiči starší skříňový automobil T 41F od STS Nové Veselí. Sbor jej přebudoval na hasičské auto. Toto však již dosloužilo a nyní je vše potřebné převáženo na upraveném vozíku za osobním autem.


Od založení SDH do současné doby vzniklo v obci 8 požárů, které byly likvidovány místním sborem, za pomoci hasičů z okolí. Sbor zasahoval společně s dalšími sbory u 21 požárů v sousedních obcích.


V roce 1999 byla Obecním úřadem dokončena stavba nové hasičské zbrojnice, protože ta stará již neodpovídala potřebám sboru. V průběhu stavby došlo ke změně projektu a bylo vybudováno i horní patro, kde vznikla společenská místnost s příslušenstvím.


V roce 1985 bylo založeno družstvo žen a to pak v průběhu dalších 9 let dosahovalo výborných výsledků v soutěžích po celém okrese. Pak bohužel zaniklo.

Družstvo mužů pod vedení velitele p. Jiřího Svobody pravidelně dosahuje velice dobrých výsledků v okrskových soutěžích.


V roce 2011 bylo založeno družstvo mladých hasičů. Děti tato činnost pod vedením p. Zdenka Tomana a p. Zdenka Nečase zaujala a družstvo se hned zapojilo do soutěží.


Zhořečtí hasiči se starají rovněž o společenský život v obci. Pořádají akce pro děti, dětský den na konci prázdnin je velmi oblíbený. Zajišťují společenský program o pouti, hlavně odpolední kácení máje. Pořádají taneční zábavy. V jejich režii je každoroční masopustní průvod obcí. Zúčastňují se prací organizovaných starostou obce. Brigádami pomáhají DS AGROS, a.s. při sběru kamene.


Členská základna v letošním roce čítá 45 členů. Starostou sboru je František Klíma, velitelem Jiří Svoboda, velitel 9 Radovan Svoboda, strojník Zdeněk Nečas a Karel Jůda, hospodář Zdeněk Nečas st.. V červnu tohoto roku Sbor dobrovolných hasičů oslaví 110. výročí založení.